اخبار شرکت
عنوان:گزارش تشکیل مجمع عمومی سالانه شرکت بهسامان ملت
توضيحات:
با استعانت از خداوند متعال ، مجمع عمومی سالانه شرکت خدمات پشتیبانی ومهندسی بهسامان ملت (در حال ادغام در شرکت راهبری صنایع بهساز)در تاریخ 1398/02/21 با حضور نمایندگان محترم سهامداران برگزار گردید و ضمن استماع گزارش حسابرس محترم و تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ 1397/12/29 از عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره محترم شرکت در سال مالی 1397 تشکر و قدردانی گردید.
تعداد بازدید:1114