اخبار شرکت
عنوان:گزارش تشکیل مجمع عمومی سالانه شرکت راهبری صنایع بهساز
توضيحات:
با استعانت از خداوند متعال ، مجمع عمومی سالانه شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 1398/02/28 با حضور نمایندگان محترم سهامداران و اعضاءمحترم هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکت ها برگزار گردید و ضمن استماع گزارش حسابرس محترم صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ 1397/12/29 به تصویب رسید.
همچنین از عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره محترم شرکت در سال مالی 1397 تشکر وقدردانی بعمل آمده و در خصوص هدف گذاریهای آتی و نیل به اهداف، رهنمودهای لازم ارائه گردید.
تعداد بازدید:286