پسیو شبکهسامانه نظارت تصویریسیستم اعلام سرقت
سامانه مانیتورینگ
اخذ پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات ( تولید نرم فزار )